POLITIKA KVALITY
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Európska vzdelávacia agentúra Meridián je inštitúcia vzdelávania žiakov, študentov, dospelých, seniorov, jednotllivcov, zamestnancov podnikov, firiem a spoločností nielen na Slovensku. Cieľavedomým zvyšovaním kvality poskytovaných služieb reaguje na potreby a požiadavky svojich zákazníkov a snaží sa nielen rešpektovať, ale aj predvídať najnovšie trendy vo vzdelávaní.

Napokon o tom hovorí i motto spoločnosti: „Meridián kráča s dobou a novými trendami“. K naplneniu tohto poslania vyhlasuje Európska vzdelávacia agentúra túto Politiku kvality:

1. Spokojnosť klienta, získanie a udržanie jeho dôvery je základným merítkom kvality našej Európskej
vzdelávacej agentúry.
2. Kvalitu našich služieb v oblasti vzdelávania dosahujeme ich trvalým a systematickým sledovaním,
hodnotením a zlepšovaním.
3. Vzdelávací proces, ktorý má vplyv na kvalitu je vykonávaný kompetentnými lektormi, školiteľmi v
súlade s vopred stanovenými postupmi, pričom jednotlivý zamestnanec je zodpovedný za kvalitu
svojej práce.
4. Neustály proces kontinuálneho vzdelávania zamestnancov všetkých úrovní umožňuje zvyšovanie
požadovanej kvality a plnenie požiadaviek a očakávaných želaní klientov.
5. Svojich zamestnancov neustále motivujeme ku kvalite, pričom spokojnosť zamestnancov patrí
k základnému motivačnému prístupu, ktorý uplatňujeme.
6. Ľudské zdroje, ich dynamika, lojalita a samotná práca sú hlavnou hnacou silou
Európskej vzdelávacej agentúry Meridián.
Ing. Igor Pavlík
riaditeľ spoločnosti