PORADENSKÉ SLUŽBY
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
VÁM POSKYTUJE OKREM VZDELÁVACEJ ČINNOSTI I PORADENSTVO V OBLASTI:
Riešenie kauzálnych situácií


Určené pre:

- manažérov, majiteľov , personalistov ktorí majú v podniku, alebo v spoločnosti viaceré personálne subsystémy, ktoré sú prepojené vzájomnými výsledkami práce a ich činnosť je závislá na hodnotení - skupinový time-manažment je jeho súčasťou

- vedúcich pracovníkov, ktorí majú vo svojej podriadenosti skupinu zamestnancov a potrebujú riešiť interpersonálne vzťahy na pracovisku (zvládanie emócii, riešenie záťažových situácii pod časovým, ale aj personálnym a emocionálnym stresom

- vrcholových manažérov, ktorí sa pripravujú vybudovať, alebo prevziať skupinu zamestnancov do svojej podriadenosti a vybudovať s nimi jednoliaty pracovný celok, pripravení vykonávať činnosť vyžadujúcu emocionálne zvládanie stresových situácii


Prehľad riešenia konkrétnych kauzálnych situácií:

- slabá produktivita práce / čo stým?/
- zlé pracovné vzťahy / hádky a ďalšie výpovede? To snáď nie?/
- zlá atmosféra na pracovisku
- agresor na pracovisku
- nelojálnosť zamestnancov voči firme
- nedosahovanie výsledkov a iné

Kauzálne problémy riešime individuálne v interných resp. externých priestoroch.

Ak máte nejaký problém , ktorý chcete riešiť kontaktujte nás. Zaručujeme Vám diskrétnosť a odborné riešenie vzniknutého problému rôzneho charakteru.

Kontakt: info@mmeridian.eu tel: 0944 978 132

Marketingové služby
Agentúra v rámci svojej činnosti pripravuje a realizuje :

- firemné dni,
- športové dni,
- dni otvorených dverí,
- detské programy,
- slávnostné otváranie nových pobočiek,
- spoločenské akcie, promotion akcie
- vianočné party a večierky,
- programy, módne prehliadky a súťaže pre obchodné centrá,
- a iné na základe požiadavky klienta.


Našimi prioritnými vlastnosťami sú kreativita, dynamickosť, cieľavedomosť, otvorenosť nápaditosť, ústretovosť a ľudskosť.

Naše motto: "Meridián kráča s novými trendami".

Poradenstvo v oblasti marketingových štúdií

- Spracovanie stratégie marketingovej komunikácie

- Vytvorenie corporate identity a corporate designu

- Marketingové poradenstvo a realizácia komunikačných projektov

- Kreatívne riešenie kampaní a ich komplexná realizácia

Personalistika


Agentúra Vám na požiadanie bude nápomocná pri výbere najvhodnejšieho zamestnanca na dôležité pracovné pozície. Každé pracovné miesto si vyžaduje podrobné zmapovanie pozície, konkrétne náplň práce, úlohy a ciele. Nevyhnutná je aj analýza požiadaviek na kvalitu pracovníka, ktorý by mal danú pozíciu zastávať, vrátane zodpovedností na danej pozícii, špecifikácie jednotlivých úloh a očakávaných výsledkov práce. Naša agentúra využíva najnovší nemecký model spôsobu výberu zamestnancov podľa európskych štandardov , ktorý je v súčasnosti najviac používaní v Západnej Európe.

V rámci osobného pohovoru s uchádzačmi je prítomný náš psychológ, ktorý využíva práve spomínaný nemecký model výberov zamestnancov.

Zabezpečíme výber najvhodnejšieho kandidáta na danú pracovnú pozíciu, podľa systému, ktorý sa skladá :

- administratívne náležitosti (žiadosť, osvedčenia o vzdelaní, výpis z registra trestov, odborné certifikáty, a pod.)
- vhodnosť kandidáta (osobnostné predpoklady)
- možnosti kandidáta (jeho vedomosti a perspektívne vzdelávanie)
- schopnosti kandidáta (čo nám prinesie)
- motív (prečo si vyberieme tohto kandidáta, a prečo si vybral on nás, prečo nás oslovil)
- loajalita (ostane našim zamestnancom - keď áno, ako ďalej, keď nie, čo potom)

Adaptačný program pre nových pracovníkov


- Pracovná adaptácia pracovníkov a ich socializácia v novom pracovnom prostredí.

- Príprava spolupracovníkov na nového pracovníka -kolegu resp. vedenie nového kolegu.

- Princípy mentoringu a tútoringu.

Poradenstvo v oblasti zavádzania manažérskych systémov

Poradenstvo pri tvorbe a zavádzaní manažérskych systémov pre firmy, hotely, CK a CA, realitné kancelárie, mestá, obce, školy a iné inštitúcie


- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949, prípadne VDA
- ISO 45 001
- HACCP a iné


Podpora pri údržbe manažérskych systémov:


- interné audity
- externé zákaznícke a dodávateľské audity
- personálne audity
- všetky ostatné činnosti
- pocertifikačný servis